તા.૨૩-૦૯-૨૦૧૭ના રોજના ૧૦.૦૦ કલાકથી ઉમેદવારોએ ઓન લાઈન વેબસાઈટ ઉપરથી જ કોલ-લેટર મેળવી લેવાના રહેશે.